Životopis

Fra Marko Babić, rodio se 4. siječnja 1947., od oca Josipa i majke Ive, rođ. Todorić, u Runoviću. Osnovnu školu završio je u Runoviću, a gimnaziju u Imotskomu i Sinju. Filozofsko-teološki studij završio je u Makarskoj i Zagrebu, gdje je diplomirao 1974. godine. Za svećenika Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja zaređen je 1973. god. u Sinju.

Poslijediplomski studij nastavio je na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, gdje je, 1975. god., postigao licencijat iz teologije s pastoralno-liturgijskom specijalizacijom. Naslov njegova magistarskoga rada je: Život i rad Antuna Sovića.

Bio je magistar i odgojitelj franjevačkih bogoslova u Zagrebu i tajnik Konferencije franjevačkih provincijala (1974.-1977.). Član je Liturgijskoga vijeća Hrvatske biskupske konferencije (od 1990.), Liturgijsko-pastoralne komisije za Međugorje (od 1992.) i Nadbiskupskog liturgijskog vijeća u Splitu (od 1997.).

Predavao je na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj (od ak. god. 1980./81. do ak. god. 1998799.) različite predmete, a od ak. god. 1999./2000. predaje na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu u Splitu pri Katedri liturgike.

U suradničko zvanje asistenta izabran je 1995., u nastavno zvanje predavača 2000., i višega predavača 2006. godine.

Održavao je predavanja na domaćim i međunarodnim znan­stvenim skupovima, predstavljao knjige, recenzirao knjige i članke za znanstvene časopise i zbornike znanstvenih skupova. Objelodanio je radove u zbornicima:

  • Bruno Pezo (ur.), Čuvari baštine, Imotski, 1989.;
  • Vladimir Horvat (ur.), Isusovci u Hrvata, Zagreb, 1992.;
  • Marko Babić, (ur.), Sveta Marija, Makarska, 1990.;
  • Valentin Pozaić (ed.), Jesuits among the Croats, Zagreb, 2000.;
  • Hrvatin Gabrijel Jurišić (ur.), Kačić. Zbornik u častfra Karla Jurišića, Split, 1993.;
  • Marko Babić (ur.), Aktualnost predaje, Makarska, 2003.

Od 1982. do 2002. god. bio je urednik liturgijsko-pastoralnoga časopisa Služba Božja i urednik više knjiga i nizova teoloških i otačkih djela.

Objelodanio je knjigu liturgijsko-pastoralnoga sadržaja U Marijinoj školi. S Marijom kroz liturgiju, Split, 2009.

Za iznimnu pomoć Hrvatskoj vojsci, u Domovinskomu obrambenom ratu, odlikovan je redom Hrvatskoga trolista.